Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ngày 21/05/2024 16:27:59

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:

XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN NN ĐỐI NGOI, NGOI GIAO VIT NAM TOÀN DIN,

HIN ĐẠI, MANG ĐẬM BN SC "CÂY TRE VIT NAM"

CA TNG BÍ THƯ NGUYN PHÚ TRNG

 

Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao. Đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại"; "là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được thực hiện nhất quán; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tháng 11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

MỤC ĐÍCH HỌC TẬP TÁC PHẨM

1. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng;

2.  Khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

3. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuốn sách có dung lượng hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết,  150 ảnh minh họa, cấu trúc gồm ba phần:

* Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc, với các nội dung chính sau:

1- Tổng kết và  hệ thống hóa  sự phát triển về tư tưởng,  lý luận của  đảng đối với  công tác đối  ngoại.

2- Cụ thể hoá  bản sắc riêng  của đối ngoại, ngoại giao Việt  Nam một cách rất sinh động bằng hình tượng “cây tre  Việt Nam”.

3- Tổng kết các  thành tựu lớn  của công tác  đối ngoại  trong gần 80  năm qua, chỉ  ra các tồn tại hạn chế và các  bài học lớn.

4- Đánh giá nhận  định của Đảng ta  về thời đại ngày  nay, những xu thế lớn của thế  giới, các cơ hội và thách thức đối  với Việt Nam.

5- Khẳng định  quan điểm, lợi  ích và tầm  nhìn của Việt  Nam trước  những biến động của thế  giới.

6- Chỉ rõ các  nhiệm vụ của  đối ngoại,  ngoại giao  trong thời  gian tới.

* Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

   Đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước. Trong đó, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.

   Vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

* Phần thứ ba: Dấu ấn ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đó là những câu chuyện, kỷ niệm, tình cảm của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước. Những ý kiến thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí thư và niềm tin tưởng, tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

*

*        *

   Trên đây là những nội dung cốt lõi của cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được giới thiệu và ra mắt cuối tháng 11.2023.

   Như đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khẳng định: “Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ  đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn  sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ  đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức  thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp  phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng  ta về đối ngoại. Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại  giao Việt Nam, một lần nữa cho thấy ý  nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần  song hành, bổ sung, bồi đắp cho nhau; là  cuốn "cẩm nang" rất cần thiết giúp các cấp  ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán  bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có  hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian  tới.”

   Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thì khẳng định: “Đây là công trình công phu có nhiều giá  trị đáp ứng nhu cầu nghiên cứu toàn diện  đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới, phục vụ công việc quan  trọng của Đảng là tổng kết lý luận và thực  tiễn của 40 năm đổi mới.”.

   Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2025, 2030 và năm 2045, tôi đề nghị sau hội nghị hôm nay, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương; làm cho những giá trị, truyền thống lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam; tiếp tục khơi gợi niềm tự hào và khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng quê hương, đất nước. Cần triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong các cấp uỷ, tổ chức đảng về nội dung cốt lõi bài viết  "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" ; cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm; tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TẢI PHẦN GIỚI THIỆU TÁC PHẨM TẠI ĐÂY:

 BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pptx

ThủyTX@ BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ YÊN TRƯỜNG
MỘT SỐ TÁC PHẨM KHÁC CÓ LIÊN QUAN:
1. Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdf
2. Cuoc dau tranh cua Mac, Anghen, Lenin.pdf
3. Tu tuong chinh tri cua Mac, Anghen, Lenin va HCM.pdf
4. BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pdf


5. QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.pdf
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Đăng lúc: 21/05/2024 16:27:59 (GMT+7)

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

 

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:

XÂY DNG VÀ PHÁT TRIN NN ĐỐI NGOI, NGOI GIAO VIT NAM TOÀN DIN,

HIN ĐẠI, MANG ĐẬM BN SC "CÂY TRE VIT NAM"

CA TNG BÍ THƯ NGUYN PHÚ TRNG

 

Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao. Đường lối đối ngoại "độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại"; "là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế"; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được thực hiện nhất quán; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Tháng 11/2023, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

MỤC ĐÍCH HỌC TẬP TÁC PHẨM

1. Giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm. Tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng;

2.  Khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

3. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng; bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại mọi âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Tăng cường và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cuốn sách có dung lượng hơn 800 trang, với hơn 150 bài viết,  150 ảnh minh họa, cấu trúc gồm ba phần:

* Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc, với các nội dung chính sau:

1- Tổng kết và  hệ thống hóa  sự phát triển về tư tưởng,  lý luận của  đảng đối với  công tác đối  ngoại.

2- Cụ thể hoá  bản sắc riêng  của đối ngoại, ngoại giao Việt  Nam một cách rất sinh động bằng hình tượng “cây tre  Việt Nam”.

3- Tổng kết các  thành tựu lớn  của công tác  đối ngoại  trong gần 80  năm qua, chỉ  ra các tồn tại hạn chế và các  bài học lớn.

4- Đánh giá nhận  định của Đảng ta  về thời đại ngày  nay, những xu thế lớn của thế  giới, các cơ hội và thách thức đối  với Việt Nam.

5- Khẳng định  quan điểm, lợi  ích và tầm  nhìn của Việt  Nam trước  những biến động của thế  giới.

6- Chỉ rõ các  nhiệm vụ của  đối ngoại,  ngoại giao  trong thời  gian tới.

* Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên các diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

   Đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, quản lý tập trung của Nhà nước. Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; sự triển khai đồng bộ, hiệu quả, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc mối quan hệ với các nước. Trong đó, đặc biệt là các nước láng giềng, các nước lớn, đối tác quan trọng.

   Vị thế của Việt Nam trong quan hệ hợp tác song phương và đa phương với các đối tác trong tất cả các lĩnh vực, cũng như sự đóng góp của Việt Nam trong xây dựng, định hình các thể chế đa phương và trật tự chính trị - kinh tế quốc tế, vì lợi ích quốc gia - dân tộc và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

* Phần thứ ba: Dấu ấn ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam". Đó là những câu chuyện, kỷ niệm, tình cảm của các đại sứ, các cán bộ làm công tác đối ngoại, các nhà báo, người Việt Nam ở nước ngoài được tháp tùng, được gặp Tổng Bí thư trong các chuyến thăm và làm việc ở trong và ngoài nước. Những ý kiến thể hiện sự kính trọng, tình cảm trân quý dành cho Tổng Bí thư và niềm tin tưởng, tự hào về những thành tựu to lớn của đất nước, trong đó có đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam.

*

*        *

   Trên đây là những nội dung cốt lõi của cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của đồng chí Giáo sư, Tiến sĩ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được giới thiệu và ra mắt cuối tháng 11.2023.

   Như đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã khẳng định: “Những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ  đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn  sách được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ  đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức  thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp  phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng  ta về đối ngoại. Cuốn sách đã nâng tầm lý luận về ngoại  giao Việt Nam, một lần nữa cho thấy ý  nghĩa của việc lý luận và thực tiễn cần  song hành, bổ sung, bồi đắp cho nhau; là  cuốn "cẩm nang" rất cần thiết giúp các cấp  ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán  bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có  hiệu quả công tác đối ngoại trong thời gian  tới.”

   Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thì khẳng định: “Đây là công trình công phu có nhiều giá  trị đáp ứng nhu cầu nghiên cứu toàn diện  đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình đổi mới, phục vụ công việc quan  trọng của Đảng là tổng kết lý luận và thực  tiễn của 40 năm đổi mới.”.

   Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2025, 2030 và năm 2045, tôi đề nghị sau hội nghị hôm nay, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng và truyền thống lịch sử của dân tộc, của địa phương; làm cho những giá trị, truyền thống lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc thấm sâu vào tâm trí mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam; tiếp tục khơi gợi niềm tự hào và khát vọng vươn lên của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng quê hương, đất nước. Cần triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong các cấp uỷ, tổ chức đảng về nội dung cốt lõi bài viết  "Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng" ; cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm; tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong Nhân dân về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng; khơi dậy niềm tự hào, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

TẢI PHẦN GIỚI THIỆU TÁC PHẨM TẠI ĐÂY:

 BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pptx

ThủyTX@ BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ YÊN TRƯỜNG
MỘT SỐ TÁC PHẨM KHÁC CÓ LIÊN QUAN:
1. Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdf
2. Cuoc dau tranh cua Mac, Anghen, Lenin.pdf
3. Tu tuong chinh tri cua Mac, Anghen, Lenin va HCM.pdf
4. BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pdf


5. QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN.pdf
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC