Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA CÁC MÁC, ĂNG GHEN, LÊ NIN VÀ HỒ CHÍ MINH

Ngày 16/05/2024 00:00:00

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có thể xem là nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước đây, ở Việt Nam tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khoa học chính trị, trước hết là các môn Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và sau này là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu này, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, một mặt, được xem xét như là sự phát triển hợp lôgíc của các bộ môn khoa học có liên quan, nhất là các bộ môn khoa chính trị có tính chất nền tảng của khoa học chính trị ở Việt Nam như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, lại được xem như là sự vận dụng vào những lĩnh vực cụ thể của chính trị, vào việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thể trong các môn khoa học chính trị có tính chất chuyên ngành như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa xã hội chủ nghĩa và Quan hệ quốc tế, v.v..


C.MÁC - ĂNG GHEN - LÊ NIN - HỒ CHÍ MINH.jpg


         Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là một trong những nhiệm vụ to lớn và khó khăn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Cho đến nay, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta đã được triển khai trong nhiều bộ môn khoa học lý luận chính trị, nhất là những môn khoa học lý luận chính trị có tính nền tảng và chuyên ngành. Với sự ra đời của bộ môn Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh trở thành đối tượng nghiên cứu trực tiếp và được nghiên cứu với tính cách là một chỉnh thể. Với phương pháp tiếp cận của Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách có hệ thống và với những phương pháp mới, bước đầu mang lại những kết quả nhất định và hứa hẹn nhiều triển vọng.

Sự phát triển của các bộ môn khoa học chính trị, trong đó có bộ môn Chính trị học và môn học Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, ngày càng đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu này, một mặt, hướng tới những vấn đề lý thuyết của chính trị, nhất là những quan điểm có tính 6 nền tảng của các nhà kinh điển về chính trị, mặt khác và quan trọng hơn, hướng tới những vấn đề chính trị thực tiễn từ công cuộc đổi mới, trong đó có đổi mới chính trị và mối quan hệ của nó với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay. Để tiếp tục phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tham khảo và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ tư, có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh do PGS.TS. Lê Minh Quân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn. 

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có thể xem là nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước đây, ở Việt Nam tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khoa học chính trị, trước hết là các môn Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và sau này là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu này, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, một mặt, được xem xét như là sự phát triển hợp lôgíc của các bộ môn khoa học có liên quan, nhất là các bộ môn khoa chính trị có tính chất nền tảng của khoa học chính trị ở Việt Nam như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, lại được xem như là sự vận dụng vào những lĩnh vực cụ thể của chính trị, vào việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thể trong các môn khoa học chính trị có tính chất chuyên ngành như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa xã hội chủ nghĩa và Quan hệ quốc tế, v.v..

Để làm rõ hơn những quan điểm về chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, công trình phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị, trong đó có các tác phẩm luận chiến, chống lại những kẻ thù của tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu và phân tích lần này có những tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu và giới thiệu đầy đủ. Việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm kinh điển về chính trị ở đây có ý nghĩa tương đối, bởi lẽ trong các tác phẩm về triết học, kinh tế chính trị học, v.v. các ông đều ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị; đồng thời, trong các tác phẩm về chính trị, các ông vẫn luôn phát hiện, bổ sung và phát triển các quan điểm triết học và kinh tế chính trị học v.v. của mình.

Nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh đòi hỏi phải kết hợp tìm hiểu các trước tác do các ông để lại với tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động chính trị và xã hội phong phú của các ông. Tư tưởng của các ông nói chung và tư tưởng chính trị của các ông nói riêng là kết quả của sự nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trên tinh thần khoa học và cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn. Công trình cố gắng kết hợp việc phân tích các quan điểm lý luận với việc nêu những sự kiện, những nhân chứng lịch sử thể hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, thể hiện sự thống nhất trong hoạt động thực tiễn và lý luận của các ông, giúp hiểu sâu sắc hơn không chỉ tư tưởng mà còn phương pháp, đạo đức và phong cách của các ông.

Công trình nghiên cứu này có sự kế thừa những công trình đã có, về tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh mong muốn được tham gia xây dựng và phát triển bộ môn Chính trị học, trong đó có môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, cũng như nghiên cứu và phát triển lý luận nói chung ở nước ta. Đồng thời, công trình này mong muốn được tham gia vào hoạt động thực tiễn thông qua việc khái quát và hệ thống hóa những tư tưởng chính trị chủ yếu của các nhà kinh điển như là cơ sở lý luận của công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân nói riêng ở nước ta hiện nay.
         Cuốn sách gồm Lời mở đầu, Kết luận và ba phần như sau:
        Phần thứ nhất: Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Đây là phần tổng quan tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và tư tưởng của các ông về dân chủ và chống quan liêu, tham nhũng.
         Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị.
       Phần thứ ba: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin với cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác.

Nghiên cứu tư tưởng chính trị, nhất là chọn lọc và giới thiệu những luận điểm, quan điểm về chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh từ các tác phẩm kinh điển là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm. Mặc dù đã có nhiều cố gắng từ phía tác giả và Nhà xuất bản, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi còn những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc để những lần tái bản sau cuốn sách hoàn chỉnh hơn.

 

TẢI CUỐN SÁCH TẠI ĐÂY:
Tu tuong chinh tri cua Mac, Anghen, Lenin va HCM.pdf

  
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc./.

 (ThuyTX@ Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Yên Trường)MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC KHÁC CÓ LIÊN QUAN:

1. Cuoc dau tranh cua Mac, Anghen, Lenin.pdf

2. Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdf

3. BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pptx

 

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA CÁC MÁC, ĂNG GHEN, LÊ NIN VÀ HỒ CHÍ MINH

Đăng lúc: 16/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có thể xem là nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước đây, ở Việt Nam tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khoa học chính trị, trước hết là các môn Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và sau này là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu này, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, một mặt, được xem xét như là sự phát triển hợp lôgíc của các bộ môn khoa học có liên quan, nhất là các bộ môn khoa chính trị có tính chất nền tảng của khoa học chính trị ở Việt Nam như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, lại được xem như là sự vận dụng vào những lĩnh vực cụ thể của chính trị, vào việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thể trong các môn khoa học chính trị có tính chất chuyên ngành như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa xã hội chủ nghĩa và Quan hệ quốc tế, v.v..


C.MÁC - ĂNG GHEN - LÊ NIN - HỒ CHÍ MINH.jpg


         Nghiên cứu để nhận thức sâu sắc hơn, vận dụng và làm phong phú hơn kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó có tư tưởng chính trị đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là một trong những nhiệm vụ to lớn và khó khăn của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay. Cho đến nay, việc nghiên cứu và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ở nước ta đã được triển khai trong nhiều bộ môn khoa học lý luận chính trị, nhất là những môn khoa học lý luận chính trị có tính nền tảng và chuyên ngành. Với sự ra đời của bộ môn Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh trở thành đối tượng nghiên cứu trực tiếp và được nghiên cứu với tính cách là một chỉnh thể. Với phương pháp tiếp cận của Chính trị học, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu một cách có hệ thống và với những phương pháp mới, bước đầu mang lại những kết quả nhất định và hứa hẹn nhiều triển vọng.

Sự phát triển của các bộ môn khoa học chính trị, trong đó có bộ môn Chính trị học và môn học Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, ngày càng đòi hỏi phải đi sâu nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Những nghiên cứu này, một mặt, hướng tới những vấn đề lý thuyết của chính trị, nhất là những quan điểm có tính 6 nền tảng của các nhà kinh điển về chính trị, mặt khác và quan trọng hơn, hướng tới những vấn đề chính trị thực tiễn từ công cuộc đổi mới, trong đó có đổi mới chính trị và mối quan hệ của nó với đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay. Để tiếp tục phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, tham khảo và vận dụng tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ tư, có chỉnh lý, bổ sung cuốn sách Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh do PGS.TS. Lê Minh Quân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, biên soạn. 

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có thể xem là nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước đây, ở Việt Nam tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khoa học chính trị, trước hết là các môn Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và sau này là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu này, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, một mặt, được xem xét như là sự phát triển hợp lôgíc của các bộ môn khoa học có liên quan, nhất là các bộ môn khoa chính trị có tính chất nền tảng của khoa học chính trị ở Việt Nam như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, lại được xem như là sự vận dụng vào những lĩnh vực cụ thể của chính trị, vào việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thể trong các môn khoa học chính trị có tính chất chuyên ngành như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa xã hội chủ nghĩa và Quan hệ quốc tế, v.v..

Để làm rõ hơn những quan điểm về chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, công trình phân tích những luận điểm của các ông về nhiều vấn đề chính trị cụ thể thông qua việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm chủ yếu về chính trị, trong đó có các tác phẩm luận chiến, chống lại những kẻ thù của tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trong các tác phẩm được lựa chọn giới thiệu và phân tích lần này có những tác phẩm lần đầu tiên được giới thiệu và giới thiệu đầy đủ. Việc lựa chọn giới thiệu một số tác phẩm kinh điển về chính trị ở đây có ý nghĩa tương đối, bởi lẽ trong các tác phẩm về triết học, kinh tế chính trị học, v.v. các ông đều ít nhiều nói tới, hướng tới chính trị, thậm chí còn đặt nền tảng thế giới quan và phương pháp luận cho việc luận giải các vấn đề của chính trị; đồng thời, trong các tác phẩm về chính trị, các ông vẫn luôn phát hiện, bổ sung và phát triển các quan điểm triết học và kinh tế chính trị học v.v. của mình.

Nghiên cứu tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh đòi hỏi phải kết hợp tìm hiểu các trước tác do các ông để lại với tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp hoạt động chính trị và xã hội phong phú của các ông. Tư tưởng của các ông nói chung và tư tưởng chính trị của các ông nói riêng là kết quả của sự nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trên tinh thần khoa học và cách mạng, gắn lý luận với thực tiễn. Công trình cố gắng kết hợp việc phân tích các quan điểm lý luận với việc nêu những sự kiện, những nhân chứng lịch sử thể hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, thể hiện sự thống nhất trong hoạt động thực tiễn và lý luận của các ông, giúp hiểu sâu sắc hơn không chỉ tư tưởng mà còn phương pháp, đạo đức và phong cách của các ông.

Công trình nghiên cứu này có sự kế thừa những công trình đã có, về tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh mong muốn được tham gia xây dựng và phát triển bộ môn Chính trị học, trong đó có môn Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, cũng như nghiên cứu và phát triển lý luận nói chung ở nước ta. Đồng thời, công trình này mong muốn được tham gia vào hoạt động thực tiễn thông qua việc khái quát và hệ thống hóa những tư tưởng chính trị chủ yếu của các nhà kinh điển như là cơ sở lý luận của công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, xây dựng và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân nói riêng ở nước ta hiện nay.
         Cuốn sách gồm Lời mở đầu, Kết luận và ba phần như sau:
        Phần thứ nhất: Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh. Đây là phần tổng quan tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh và tư tưởng của các ông về dân chủ và chống quan liêu, tham nhũng.
         Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh về chính trị.
       Phần thứ ba: C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin với cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển tư tưởng chính trị của chủ nghĩa Mác.

Nghiên cứu tư tưởng chính trị, nhất là chọn lọc và giới thiệu những luận điểm, quan điểm về chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh từ các tác phẩm kinh điển là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm. Mặc dù đã có nhiều cố gắng từ phía tác giả và Nhà xuất bản, nhưng cuốn sách khó tránh khỏi còn những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của bạn đọc để những lần tái bản sau cuốn sách hoàn chỉnh hơn.

 

TẢI CUỐN SÁCH TẠI ĐÂY:
Tu tuong chinh tri cua Mac, Anghen, Lenin va HCM.pdf

  
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc./.

 (ThuyTX@ Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Yên Trường)MỘT SỐ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC KHÁC CÓ LIÊN QUAN:

1. Cuoc dau tranh cua Mac, Anghen, Lenin.pdf

2. Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdf

3. BÀI GIỚI THIỆU TÁC PHẨM NGOẠI GIAO CÂY TRE.pptx

 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC