Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Ngày 16/05/2024 00:00:00

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

        Tăngg cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đơn thuần là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước trong gần 35 năm qua là sự khẳng định vững chắc nhất sự đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
        Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã liên tiếp phải đấu tranh với âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù. Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường,... đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, trong đó trọng tâm của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến tới mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động có vị trí hết sức quan trọng, cấp bách. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
         Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, ở trong nước trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận, ngày càng điên cuồng, ráo riết với những thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhận diện những luận điệu xuyên tạc, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và đề xuất một số giải pháp đấu tranh có hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
        Cuốn sách tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, được kết cấu gồm bốn phần:
         Phần mở đầu: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.
         Phần thứ nhất: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
         Phần thứ hai: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.
         Phần thứ ba: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới.
         Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên tập, xuất bản song nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
     Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdfThuyTX@ BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ YÊN TRƯỜNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ YÊN TRƯỜNG, YÊN ĐỊNH

12.11.1961.jpg

Ảnh1.jpg

KHU DI TÍCH BÁC HỒ VỀ THĂM YÊN TRƯỜNG.jpgẢnh1.jpgXUỐNG ĐỒNG V5.2024.jpg
UDCN MẠ KHAY.jpg

UDCN MẠ KHAY.jpg
 

BẢO VỆ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đăng lúc: 16/05/2024 00:00:00 (GMT+7)

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

        Tăngg cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ đơn thuần là bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ nhân dân; bảo vệ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên nhân quan trọng nhất làm nên những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước trong gần 35 năm qua là sự khẳng định vững chắc nhất sự đúng đắn của con đường xã hội chủ nghĩa mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn.
        Ngay từ khi ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã liên tiếp phải đấu tranh với âm mưu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù. Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường,... đã tạo cơ hội cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, trong đó trọng tâm của chúng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiến tới mục tiêu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Vì vậy, nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác và ngăn chặn các âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch, phản động có vị trí hết sức quan trọng, cấp bách. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
         Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, ở trong nước trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đặc biệt trên mặt trận tư tưởng, lý luận, ngày càng điên cuồng, ráo riết với những thủ đoạn rất tinh vi, phức tạp. Nhằm tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhận diện những luận điệu xuyên tạc, sai trái, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và đề xuất một số giải pháp đấu tranh có hiệu quả trong bối cảnh hiện nay, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
        Cuốn sách tập hợp bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận, được kết cấu gồm bốn phần:
         Phần mở đầu: Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn.
         Phần thứ nhất: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta.
         Phần thứ hai: Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam hiện nay.
         Phần thứ ba: Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong tình hình mới.
         Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên tập, xuất bản song nội dung cuốn sách khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để nội dung cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau.
     Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.
Bao ve nen tang tu tuong cua Dang trong tinh hinh moi (1).pdfThuyTX@ BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY XÃ YÊN TRƯỜNG

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ YÊN TRƯỜNG, YÊN ĐỊNH

12.11.1961.jpg

Ảnh1.jpg

KHU DI TÍCH BÁC HỒ VỀ THĂM YÊN TRƯỜNG.jpgẢnh1.jpgXUỐNG ĐỒNG V5.2024.jpg
UDCN MẠ KHAY.jpg

UDCN MẠ KHAY.jpg
 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC