Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

Ngày 29/12/2023 00:00:00

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   118  /UBND-TP

V/v tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng

Việt Nam”

Yên Trường, ngày 28 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

-  Ủy ban mặt trận tổ quốc xã;

-   Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội;

-  Ban chỉ huy quân sự xã;

-  Cán bộ công chức xã;

-  Hiệu trưởng các trường;

-  Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn.

 

Thực hiện Công văn số 4461 /UBND-TP ngày 24/11/2023 của UBND huyện về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” và Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Luật Biên phòng Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Chủ tịch UBND xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã; Cán bộ công chức xã; hiệu trưởng các trường bí thư thôn trưởng các thôn thực hiện một số nội dung sau:

1.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong quan, đơn vị Nhân dân trên địa bàn hiểu mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của cuộc thi để hưởng ứng tham gia.

2.   Công chức Văn hóa – xã hội, cán bộ đài truyền thanh chủ động tuyên truyền, đăng tải thông tin chi tiết về cuộc thi để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã tham gia cuộc thi.

-       Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên website

http://bdbp.com.vn ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”.

-    Thời gian tổ chức cuộc thi: Vòng thi tuần (03 tuần), bắt đầu từ ngày

27/11/2023 đến hết ngày 17/12/2023.

           3. Giao công chức Tư pháp giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc thi; tổng hợp báo cáo Chủ tịchUBND xã kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

-    Như kính gửi;

-   UBND huyện (để b/c);

-   Chủ tịch, các PCT UBND xã;

-   Trang thông tin điện tử xã;

-   Lưu: VT, TP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                     (đã ký)

 

Nguyễn Hữu Thuân

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam"

Đăng lúc: 29/12/2023 00:00:00 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN TRƯỜNG

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   118  /UBND-TP

V/v tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng

Việt Nam”

Yên Trường, ngày 28 tháng 11 năm 2023

 

Kính gửi:

-  Ủy ban mặt trận tổ quốc xã;

-   Trưởng các đoàn thể Chính trị - xã hội;

-  Ban chỉ huy quân sự xã;

-  Cán bộ công chức xã;

-  Hiệu trưởng các trường;

-  Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn.

 

Thực hiện Công văn số 4461 /UBND-TP ngày 24/11/2023 của UBND huyện về việc tham gia hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” và Kế hoạch số 4279/KH-BĐBP ngày 11/9/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”. Nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Luật Biên phòng Việt Nam đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”.

Chủ tịch UBND xã đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị xã; Ban Chỉ huy Quân sự xã; Cán bộ công chức xã; hiệu trưởng các trường bí thư thôn trưởng các thôn thực hiện một số nội dung sau:

1.  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên trong quan, đơn vị Nhân dân trên địa bàn hiểu mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa của cuộc thi để hưởng ứng tham gia.

2.   Công chức Văn hóa – xã hội, cán bộ đài truyền thanh chủ động tuyên truyền, đăng tải thông tin chi tiết về cuộc thi để toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ, học sinh trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn xã tham gia cuộc thi.

-       Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trên website

http://bdbp.com.vn ứng dụng “Luật Biên phòng Việt Nam”.

-    Thời gian tổ chức cuộc thi: Vòng thi tuần (03 tuần), bắt đầu từ ngày

27/11/2023 đến hết ngày 17/12/2023.

           3. Giao công chức Tư pháp giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cuộc thi; tổng hợp báo cáo Chủ tịchUBND xã kết quả thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

-    Như kính gửi;

-   UBND huyện (để b/c);

-   Chủ tịch, các PCT UBND xã;

-   Trang thông tin điện tử xã;

-   Lưu: VT, TP.

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

                     (đã ký)

 

Nguyễn Hữu Thuân

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC